Brak produktów w koszyku.

Happysilesia.pl > REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1 Postanowienia wstępne

1) Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez Tomasza Lubinę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GECO SNOW DISTRIBUTION Tomasz Lubina (adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6342506208, REGON: 240877361, adres poczty elektronicznej: sklep@happysilesia.pl, numer telefonu: 607 574 912 – opłata jak za połączenie standardowe według cennika operatora (dalej: „Usługodawca”).

2) Usługa Newsletter jest dostępna dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, działającej przez umocowaną osobę, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Usługobiorca”). Usługa Newsletter jest darmowa.

3) Do prawidłowego korzystania z usługi Newsletter (w tym zawarcia Umowy) konieczne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 2 Zasady korzystania z usługi newsletter

1) Po zawarciu Umowy na żądanie Usługobiorcy świadczenie usługi Newsletter obejmuje otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, aktualnej oferty, promocji, rabatów i akcji marketingowych przez Usługobiorców, udostępniających Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, a także za pomocą automatycznych systemów wywołujących;

2) Możliwość korzystania z usługi Newsletter wymaga wykonania łącznie następujących kroków przez Usługobiorcę:
– udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail we wskazanym polu w Serwisie lub zaznaczenie stosownego checkbox’a celem otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
– zaakceptowanie postanowień Regulaminu przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta, stanowiące moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter.

3) Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

4) Usługobiorca zobowiązuje się m.in. do:
– podawania Usługodawcy wyłącznie wszystkich koniecznych, aktualnych i zgodnych z prawdą danych Usługobiorcy;
– niezwłocznego aktualizowania powyższych danych związanych z zawarciem Umowy;
– korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przy jednoczesnym nienaruszaniu praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu oraz z przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego i zwyczajami, szczególnie do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Ochrona danych osobowcyh

1) Usługodawca jako administrator danych osobowych Usługobiorcy przetwarza je celem świadczenia usługi Newsletter.

2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne, aby Usługobiorca mógł korzystać z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 3) poniżej.

3) Istnieje możliwość anonimowego korzystania z usługi Newsletter w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres e-mail nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy z uwagi na niepodanie innych danych osobowych.

4) Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania wydania ich kopii, ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub usunięcia swoich danych, jak również rezygnacji z Newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1) Usługobiorca ma możliwość zgłaszania zastrzeżeń związanych z usługą Newsletter w formie reklamacji.

2) Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

3) Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać np. na piśmie na adres: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

4) Celem usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację oraz opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

5) Usługodawca, jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. Każdorazowo ustalona odpowiedzialność Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników wobec Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do kwoty jednego tysiąca złotych w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia sumarycznie.

§  5 Rozwiązanie umowy

1) Usługobiorca może, w każdym czasie i bez podania przyczyny, zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.

2) Z ważnych powodów Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia, tj. w sytuacji:
– zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
– zmiany sposobu świadczenia usług spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
– zmiany świadczenia lub zakresu usług, do których stosuje się przepisy Regulaminu, przez wprowadzenie, modyfikację lub wycofanie funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem przez Usługodawcę.

3) Oświadczenie Usługodawcy dotyczące zakresu wskazanego w ust. 2) wyżej powinno zostać przesłane na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

4) W sytuacji rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. postanowień pkt 2. ust. 4) lit. c Regulaminu, istnieje możliwość wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmowy dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, a także ograniczenia dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt 4. powyżej.

 

§ 6 Zmiana regulaminu

1) Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2) Regulamin może ulec zmianie w sytuacji nastąpienia jednej z niżej wymienionych ważnych przyczyn:
– zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
– zmiany sposobu świadczenia usług spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
– zmiany świadczenia lub zakresu usług, do których stosuje się przepisy Regulaminu, przez wprowadzenie, modyfikację lub wycofanie funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem przez Usługodawcę.

3) Dokonanie zmian w Regulaminie związane jest z udostępnieniem tekstu jednolitego Regulaminu przez Usługodawcę w postaci publikacji w Serwisie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji do usługi Newsletter przez Usługobiorcę.

4) Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1) Regulamin jest dostępny pod adresem https://happysilesia.pl/regulamin-uslugi-newsletter/ i obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

2) Umowa zawierana jest w języku polskim.

3) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w czasie rejestracji do usługi Newsletter.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności e-mail.