Brak produktów w koszyku.

HappySocks_FW18_HappyBirthday_3ac-kopia

CENTRUM WSPARCIA

Happysilesia.pl > Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HAPPYSILESIA.PL

1. Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny. Oznacza to, że nie jest źródłem obowiązków dla Klientów.
Wszystkie słowa, wyrażenia i skróty znajdujące się na naszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym w Sklepie Internetowym www.happysilesia.pl.

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Tomasz Lubina prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GECO SNOW DISTRIBUTION Tomasz Lubina (adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6342506208, REGON: 240877361, adres poczty elektronicznej: sklep@happysilesia.pl, numer telefonu: 607 574 912 opłata jak za połączenie standardowe według cennika operatora) – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.

 

3. Podstawa prawna

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4. Charakter danych chronionych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, obowiązującymi przez cały okres przetwarzania określonych danych. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba fizyczna, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora: imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych lokalizacyjnych, identyfikatora internetowego, jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, fizjologiczną, ekonomiczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane podlegają:
– przetwarzaniu zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą, w sposób adekwatny, stosowny i ograniczony do spełnienia niezbędnych celów przetwarzania;
– zbieraniu w konkretnych, wyraźnie wskazanych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej niezgodnie z tymi celami;
– uaktualnieniu w celu zachowania ich prawidłowości;
– przechowywaniu w formie pozwalającej na identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów ich przetwarzania;
– przetwarzaniu zapewniającemu należyte bezpieczeństwo Danych Osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, które mogą podlegać przetwarzaniu przez Administratora to imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres dostawy i/lub zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby, nr rachunku bankowego, numer karty płatniczej\debetowej\ kredytowej, a także nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

6. Cel przetwarzania Danych Osobowych

Podstawa, cel oraz okres, a także odbiorcy Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają każdorazowo z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach:
– Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane Osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
– Marketing bezpośredni – podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią. Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
– Prowadzenie ksiąg podatkowych – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane Osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
– Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora lub przez Administratora. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata. Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
– Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego. Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
– Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów. Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

7. Odbiorcy danych osobowych

Administrator dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz realizacji Zamówień korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. kurierzy, podmioty obsługujące płatności, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług hostingu). Podmioty przetwarzające Dane Osobowe, z których usług korzysta Administrator zapewniają wystarczające wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi Rozporządzenia RODO i ochrony praw osób, których dane dotyczą.
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Dane Osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
– przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego lub od zewnętrznego dostawcy – podmiotowi obsługującemu magazyn, Zamówienia i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
– podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą/kredytową/debetową – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą/kredytową/debetową Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu te płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i usług świadczonych drogę elektroniczną (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
– dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

8. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Klientowi przysługuje prawo do:
– dostępu do Danych Osobowych;
– przenoszenia Danych Osobowych, np. do innego administratora;
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych;
– cofnięcia każdej zgody udzielonej Administratorowi w dowolnym czasie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
– wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje handlowe

Administrator ma techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. przez wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną).
Informacje handlowe związane z działalnością komercyjną prowadzoną przez Administratora mogą być wysyłane wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta.

10. Odnośniki do innych stron internetowych

W Sklepie Internetowym mogą się znaleźć odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie podanych działań Administratora.

11. Polityka plików „cookies”

Pliki Cookies to informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na dysku twardym komputera, laptopa, pamięci smartfona, karcie pamięci czy innym nośniku informacji osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów plików „cookies” można znaleźć na stronie internetowej: https://www.conversion.pl/blog/ciasteczka-google-analytics-cookies/. O sposobach rezygnacji z reklamy można dowiedzieć się na stronach internetowe: http://www.networkadvertising.org/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego; dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; prowadzenia anonimowych statystyk;     remarketingu, to jest dostarczenia reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań Klienta, także wtedy kiedy odwiedza on inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd, Facebook Ireland Ltd oraz Instagram LLC. Usługi remarketingu są także świadczone przez spółkę Criteo GmBH.
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Przeglądarka Internetowa umożliwi zmianę ustawień w zakresie akceptowania zapisu plików Cookies. Zmiana ustawień przeglądarki może skutkować nieprawidłowym działaniem sklepu internetowego. Sposób ustawienia Przeglądarki Internetowej determinuje zgodę na korzystanie z plików Cookies. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (kliknij w link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Za ich pomocą Administrator prowadzić statystyki i analizuje ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym i analizie ruchu. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi dane zbiorczo jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

12. Zmiana Polityki prywatności

Polityka może zostać zmieniona przez Administratora, w szczególności z następujących istotnych powodów:
zmiany obowiązujących przepisów, w tym w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, które mają wpływ na prawa i obowiązki Administratora lub podmiotu danych;
rozwoju funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowanego postępem technologii internetowej (stosowania lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych) mającego wpływ na zakres Polityki.
Każda zmiana Polityki zostanie udostępniona w formie informacji w ramach strony Sklepu Internetowego.

13. Początek obowiązywania

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIE?

Skontaktuj się

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności e-mail.